بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی

بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی


کتاب الکترونیک
فارسی
مقدماتی تا پیشرفته
1397/01/01
90 صفحه
5 مگابایت
رایگان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران
روی نام مولف کلیک نماییدبا توجه باینکه در سال های اخیر کمک به توسعه اکوسیستم شرکت های نوپا و استارت آپی از ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است و آشنایی با تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی می تواند برای رشد این اکوسیستم مفید باشد، کتاب هایی با عنوان بررسی تجربيات جهانی شرکت های استارت آپی در حوزه های مختلف تهیه و منشر شده است

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینهدریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه مدیریت پسماند 5 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
2 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه ورزش و سلامت جسمانی 4 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
3 - بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی در حوزه مدیریت آلودگی هوا 4 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
4 - بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی در حوزه کشاورزی 5 مگابایت رایگان ثبت نام این عنوان
5 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه مدیریت آب و خشکسالی 4 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
6 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه سلامت دیجیتال 5 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
7 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه نوآوری دیجیتال 7 مگابایت رایگان ثبت نام این عنوان
8 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه انرژی 4 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
9 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه گردشگری 3 مگابایت رایگان ثبت نام این عنوان
10 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه بیمه 4 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-