چگونگی تاثیر ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها

چگونگی تاثیر ICT  بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها


کتاب الکترونیک
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1396/11/01
17 صفحه
0 مگابایت
رایگان
دبیرخانه کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران
روی نام مولف کلیک نماییداین کتاب الکترونیک گزارشی است که با هدف ارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهاي ملی توسط دبیرخانه کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران انجام شده است.

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینهدریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - چگونگی تاثیر ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها 0 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-